Duurzame inzetbaarheid

MISSIE

benVitaal is een in Nederland toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzame inzetbaarheid en stelt zich ten doel om zoveel mogelijk medewerkers bewust te maken van het belang van een gezonde en duurzame leefstijl en inzetbaarheid én ze intrinsiek te motiveren om gezond en duurzaam te leven. benVitaal is (een van) de grootste adviseurs op het gebied van de ESF duurzame inzetbaarheid subsidie.De adviseurs die benVitaal hierbij inzet worden altijd vooraf ter goedkeuring voorgelegd bij de uitvoerende instantie UvB (Uitvoering van Beleid) van het Ministerie van SZW. 

Vanuit deze missie heeft benVitaal samen met de Universiteit van Maastricht én TNO het Duurzame Inzetbaarheid traject ontwikkeld en streeft daarbij naar het realiseren van een hogere arbeidsproductiviteit en een lager verzuim.

VISIE

Het aanbieden van sec preventieve onderzoeken of het sec aanbieden van faciliteiten is onvoldoende gebleken om de doelgroep die dit het hardste nodig heeft duurzaam inzetbaar te krijgen.  Als voorbeeld noemen we het bewegen. Medewerkers die bijvoorbeeld niet willen sporten zullen dit ook niet doen door de faciliteiten hiervoor aan te bieden. Deze groep medewerkers mist (nog) het Persoonlijk Leiderschap om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen inzetbaarheid c.q. leefstijl.

De inzet van benVitaal zorgt ervoor dat deze medewerkers in de toekomst wel verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefstijl. Pas dan zullen de aangeboden interventies en faciliteiten ook daadwerkelijk door deze medewerkers benut worden. Middels deze individuele, vraaggestuurde aanpak worden de grootste resultaten bereikt.

METEN

De basis van onze methodiek wordt gevormd door wetenschappelijke (door TNO gevalideerde) vragenlijsten op het gebied van vitaliteit, stress & mentale weerbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Doel van deze tool is om enerzijds op organisatieniveau inzicht te krijgen in de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers. Anderzijds worden individuele medewerkers intrinsiek gemotiveerd om bewust te zijn van de eigen leefstijl en gezonder en duurzamer te gaan leven. We steken dus als het ware een thermometer in uw organisatie.

RAPPORTEREN

Aan de hand van de rapportages die uit de TNO vragenlijsten voortvloeien gaan we met de organisatie in gesprek om de aandachtspunten vast te stellen en de tactiek te bepalen om tot een meer duurzaam inzetbare en vitalere organisatie uit te groeien. Daarnaast ontvangt de medewerker een individuele rapportage.

Klik HIER om een voorbeeldrapportage met de behandelde thema’s te bekijken.

INTERVENIËREN

benVitaal inventariseert welke faciliteiten gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid de organisatie reeds biedt voor haar medewerkers. Complementair daaraan biedt benVitaal een arsenaal aan mogelijke interventies om, afhankelijk van de vastgestelde problematieken van de organisatie, tot een passend organisatiebreed aanbod te komen.

Met dit aanbod gaat een professionele vitaliteitscoach het gesprek met de medewerker aan op basis van diens individuele rapportage. Doel van dit gesprek is het creëren van bewustwording bij de medewerker, deze intrinsiek te motiveren om met de eigen duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan en daarbij de juiste interventies vanuit de werkgever aan te reiken. We bereiken dus concreet gedragsverandering door heel gericht te faciliteren.

MONITOREN

Om het effect van dit traject te meten, brengt benVitaal de ontwikkeling van de duurzame inzetbaarheid en de vitaliteit van de organisatie in kaart. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om dit ritueel te herhalen. Zodoende blijf je als organisatie je vitaliteit en duurzame inzetbaarheid monitoren én kun je gericht blijven aansturen om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van je organisatie verder te ontwikkelen en op peil te houden.

MAATWERK

Bovenstaande omschrijving geldt als onze ‘blauwdruk’. Jarenlange samenwerking met (HR) management van organisaties heeft ons geleerd dat elk project maatwerk vergt. Voorafgaand kijken we dan ook hoe we onze mogelijkheden complementair kan zijn aan het HR beleid van de organisatie en naadloos kunnen aansluiten op reeds bestaande initiatieven. Daarnaast kent elke organisatie haar eigen kenmerken zoals de samenstelling van het personeelsbestand, hiërarchie en cultuur, waarmee eveneens rekening moet worden gehouden.

FINANCIEREN

We ondersteunen de organisatie bij het benutten van de externe mogelijkheden in het kader van de financiering van het project. Ook hiervoor bestaan verschillende opties zoals fiscale mogelijkheden, financiering vanuit de collectieve en individuele zorgverzekering en subsidiemogelijkheden.

Met name deze laatste optie is doorgaans zeer interessant. De ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid financiert liefst 50% van het project. benVitaal ontzorgt uw organisatie hierin volledig en verzorgt het hele traject van (een vrijblijvende) aanvraag van de subsidie tot aan de einddeclaratie.

CONTACT

Neem voor een geheel vrijblijvende kennismaking dan contact met ons op via tel.nr. 043 306 80 66 of vul het contactformulier in. We zullen spoedig contact opnemen en plannen graag een kennismaking in.